Swiffy Output
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007
Đăng ngày 06/06/2007
Số lần xem: 12270
  

         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ GIỚI, LẮP MÁY & XD                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                -------------------                                                                         --------------------------------
   Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2007
 
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CP CƠ GIỚI, LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG
-----------------
 
 
          - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ giới, Lắp máy & Xây dựng ban hành ngày 09/10/2006.
 
QUYẾT NGHỊ :
 
 
1- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2006 và kế hoạch SXKD năm 2007
 
STT
Các chỉ tiêu
Thực hiện năm 2006
Kế hoạch năm 2007
1
Giá trị tổng sản lượng
558.068.000.000 đ
668.600.000.000 đ
2
Doanh thu
485.915.855.178 đ
510.000.000.000 đ
3
Lợi nhuận trước thuế
  12.418.811.994 đ
  23.000.000.000 đ
4
Cổ tức
15%
15%
2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 :
Tổng lợi nhuận thực hiện :                 12.418.811.994 đồng
Bao gồm:
1- Thuế thu nhập doanh nghiệp           : 3.477.267.342 đồng
Trong đó : Thuế thu nhập DN
được để lại bổ sung quỹ ĐTPT (14%) :  1.738.633.671 đồng
2- Chia cổ tức cho các cổ đông            : 4.489.890.410 đồng
3- Trích lập các quỹ                             : 4.451.654.242 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển                      : 2.279.066.999 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính                            :    434.992.500 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi               : 1.737.594.743 đồng
3- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 35 tỷ đồng lên 130 tỷ đồngtheo hai đợt :
* Đợt 1: Phát hành 3.000.000 cổ phần
 -Giá phát hành đợt 1 : 20.000đ/CP
 - Thời gian thực hiện trong quý II/2007, bao gồm:
3.1- Phân phối cho Cổ đông hiện hữu:
- Đối tượng: Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để được hưởng quyền.
- Khối lượng phát hành : 2.590.000 CP
- Tỷ lệ phân phối : 2.590.000CP/3.500.000 CP = 0,74
3.2- Chào bán cho Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, CBCNV có thời gian làm việc thực tế lớn hơn 12 tháng trong giai đoạn năm 2005-2006 có đóng góp lớn vào hoạt động SXKD của Công ty. Đối tượng và phương thức phân phối do HĐQT Công ty quyết định.
- Khối lượng phát hành : 175.000 CP ( tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại là 35.000.000.000đ)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 01 năm.
3.3- Chào bán cho cổ đông chiến lược (trong đợt 1, cổ đông chiến lược là Tổng Công ty CP VINACONEX).
- Khối lượng phát hành : 235.000 CP
- Xử lý số CP không được mua hết: Trường hợp cổ đông hiện hữu đã được phân bổ quyền mua theo danh sách cổ đông chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không nộp tiền theo đúng quy định thì không còn quyền mua cổ phần. HĐQT sẽ thực hiện phân phối quyền mua số CP này và các cổ phần lẻ do làm tròn số dồn lại theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước .
* Đợt 2 : Đấu giá và/hoặc chào bán cho các đối tác chiến lược (ưu tiên quyền mua tới 51% vốn điều lệ cho Tổng Công ty cổ phần VINACONEX với tư cách là đối tác chiến lược )
– Thời gian thực hiện :  dự kiến quý III, IV năm 2007.
          - Khối lượng phát hành : 6.500.000 CP.
          - Giá bán :  Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và lợi ích cao nhất cho Công ty xác định:
          - Giá bán khởi điểm khi đấu giá.
          - Đối tượng, số lượng, giá bán cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, giá bán không thấp hơn 80% giá đấu giá bình quân.     
- Thời điểm phát hành: Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT dựa trên nhu cầu vốn, tình hình thị trường, tiến độ triển khai các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
          - Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông chiến lược là 03 năm.
4- Thông qua chủ trương đầu tư vào các Dự án và góp vốn vào các Công ty cổ phần:
- Đầu tư xây dựng Trường trung học dạy nghề và giới thiệu việc làm của VIMECO tại phường Trung Hoà.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh (TP Hạ Long – Quảng Ninh).
- Đầu tư khai thác chế biến đá VLXD tại Phú Mãn (Quốc Oai – Hà Tây).
- Đầu tư mở rộng quy mô khai thác đá VLXD tại mỏ đá Liên Sơn (Kim Bảng – Hà Nam).
- Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị.
- Góp vốn vào Công ty CP Nhân lực & Thương mại VINACONEX
- Góp vốn bổ xung vào Công ty cổ phần bao bì VINACONEX -VIPACO.
 
5- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, là các ông :
1- Nguyễn Thái Hà         Phó giám đốc công ty Vimeco
2- Lê Thế Hùng.             Trưởng phòng Đầu Tư công ty Vimeco
Bầu bổ sung 02 thành viên BKS, là các ông :
1- Dương Văn Trường    Trưởngphòng giám sát tài chính T.C.T Vinaconex
2- Hà Đình Tuấn.           Phó Giám Đốc trung tâm XNK & XD Vimeco
Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
 
 
                                                                                                                     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                                                                        TRẦN VIỆT THẮNG
 

Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/04/2020)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/03/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/03/2020)
» TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (14/03/2020)
» GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (13/03/2020)
» CÔNG VĂN CỦA VSD THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/02/2020)
» THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (19/02/2020)
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (21/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ IV (20/01/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 (20/01/2020)
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ III (21/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (21/10/2019)
» THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (11/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (22/08/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (22/04/2019)
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (18/04/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (25/03/2019)
» THÔNG BÁO: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU (20/03/2019)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11567206
  Hôm nay: 4101
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202